عضویت و فعالیت در انجمنهای تخصصی این مجموعه با هدف ارتقای فرهنگ پژوهشی در زمینه های تخصصی علمی انجام می شود و کاملا مطابق قوانین جمهوری اسلامی صورت می گیرد. بنابر این توجه به نکات زیر ضروری است:

  1. مشارکت در امور سیاسی منجر به لغو عضویت در انجمنها خواهد شد.
  2. هر گونه توهین اخلاقی و نژادی و مذهبی به دیگران منجر به لغو عضویت در انجمنها خواهد شد.