هرگونه اطلاعات شخصی ای که بین کاربران و این مجموعه تبادل می شود، محرمانه تلقی شده و به هیچ وجه در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد گرفت.

توجه داریم که فقط تماسهایی که از طریق ایمیل و موبایل رسمی این مجموعه برقرار می شوند، دارای وجاهت رسمی می باشند.

در ضمن خبرنامه های این مجموعه هم فقط برای افرادی که به طور مجزا برای دریافت خبرنامه ثبت نام کرده اند، ارسال می شوند.

[box type=”info”] در ضمن چکیده پژوهشهای سازمانی انجام شده، البته بی نام ، از طریق همین وبسایت منتشر خواهد شد. [/box]