کلیه محصولات الکترونیکی اتوسط هیات علمی این مجموعه تایید شده و در عین حال قابل کنترل کیفی توسط طرف ثالث هم می باشند.

کلیه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی این مجموعه طبق توافقات مستند بین طرفین انجام می شود و قابل پیگیری نیز می باشند.

هر گونه مبادله ی مالی بین کاربران و این مجموعه از طریق درگاههای مجاز و امن بانکی صورت می گیرد و در هر مرحله ای قابل پیگیری می باشد.